Regulamin

- Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im M. Karłowicza

- Organizatorem konkursu jest: Agencja Artystyczna Kameny

Aplikacje

I. Konkurs jest otwarty dla wszystkich dyrygentów, którzy do dnia 31 grudnia 2016 nie ukończyli 35 roku życia.

II. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 września 2016

III. Preferowane będą zgłoszenia online na stronie www.karlowiczstillalife.eu Alternatywnie aplikacje mogą być dostarczone pocztą na adres Organizatora -  Agencji Artystycznej Kameny i w takim przypadku  liczy się data doręczenia

IV. Opłata rejestracyjna wynosi 150 euro i powinna być przelana przez kandydatów na walutowy rachunek bankowy Agencji wg poniższych danych. Uczestnicy, którzy zdecydują się wycofać z konkursu po zatwierdzeniu ich udziału, nie są uprawnieni do zwrotu wpłaty rejestracyjnej.

Agencja Artystyczna Kameny
Kontakt Manager Agnieszka Skotniczna
WBK : 28 1090 1665 0000 0001 1541 9719
IBAN: PL28 1090 1665 0000 0001 1541 9719
SWIFT/BIC: WBKPPLPP

V. Zatwierdzenie udziału kandydata w konkursie następuje z chwilą otrzymania przez kandydata zawiadomienia Organizatora o rejestracji kandydatury. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub braków w aplikacji kandydata, będzie on proszony o dokonanie niezbędnych korekt i wysłanie poprawionej aplikacji w terminie do  7 dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora, jednak nie później niż do dnia  20 września 2016 r. Niedokonanie korekty we wskazanym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem aplikacji kandydata.

VI. Aplikacja powinna zawierać:

- Dane personalne: Pełne imię i nazwisko, pseudonim artystyczny jeśli kandydat go posiada, datę urodzin, adres korespondencyjny, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail.

- Kopię dowodu osobistego lub paszportu.

- Biografię (maksimum 2000 znaków) w języku polskim lub angielskim.

- Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

- Nagranie video kandydata dyrygującego zespołem lub orkiestrą. Nagranie musi być dokładnie opisane tytułem utworu i  jego części, nazwiskiem kompozytora, nazwą zespołu lub orkiestry, datą, miejscem i okolicznościami nagrania.  Czas nagrania nie powinien przekraczać 15 minut. Nagranie powinno być dostarczone w wersji elektronicznej (DVD, CD lub USB Pen Drive) do siedziby Organizatora – Agencji Artystycznej Kameny lub przez Internet z użyciem programów do transferu plików takich jak (dysk google, www.wetransfer.com ) ; w formacie AVI, MP4 lub MOV.

Zasady porządkowe konkursu
I. Organizator zaprosi trzech dyrygentów jako członków jury, a jeden z nich wybrany zostanie przewodniczącym jury.

II. Jury dokonuje oceny kandydatów w trakcie trzech rund w następujący sposób:

Runda 1  (preselekcja aplikacji)
- Na podstawie przesłanych aplikacji, do drugiej rundy zostanie wybranych maksymalnie 10 kandydatów. Wyniki rundy pierwszej zostaną podane do 15.10.2016 na stronie organizatora www.karlowiczstillalive.eu

Dodatkowe Przesłuchania:
Kandydaci, którzy nie zostali wybrani bezpośrednio mogą zdecydować się na specjalne wstępne przesłuchania, które, jeśli przejdą pomyślnie, pozwolą im na udział w konkursie. Maksymalnie pięciu kandydatów może być wybranych z wstępnych przesłuchań.
Warunkiem udziału we wstępnych przesłuchaniach jest uiszczenie przez kandydata dodatkowej opłaty w wysokości 100 euro. Opłata płatna jest na rachunek bankowy Organizatora wg danych wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy wybrani bezpośrednio oraz uczestnicy wybrani po wstępnych przesłuchaniach (łącznie, maksymalnie 15 osób), wezmą udział w drugiej rundzie konkursu.

Runda 2  (Eliminacyjna) – 27.10.2016 r.
- Na podstawie pracy kandydatów,  zostaną wyłonieni trzej finaliści do rundy trzeciej. ( 30 minut na kandydata)

REPERTORIUM Runda II
Dworzak Serenada na smyczki
Czajkowski Serenada na smyczki
Karłowicz Serenada na smyczki
Elgar Serenada na smyczki
Josef Suk Serenada na smyczki

Runda 3  (Finał)
- Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie oceny wyników jury. Wyniki zostaną ogłoszone w obecności kandydatów po posiedzeniu jury, po pierwszej części koncertu galowego i ogłoszone na stronie internetowej organizatora.

IV. Runda finałowa składa się z trzech części I będzie mieć miejsce 28.10.2016 oraz 29.10.2016

Część 1. Po trzydzieści minut próby koncertu z solistą. Do próby kandydat przystępuje po wybraniu fragmentu koncertu przez jury.

Część 2. Po 40 minut próby  z poematem symfonicznym wybranym przez jury z listy poniżej.

Część 3. Tą samą częścią poematu symfonicznego kandydat zadyryguje podczas koncertu galowego 29.10.2016

REPERTOIRE Runda Finałowa

Część I
Mercadante flute concerto
Bielecki Kolory Lata
C.P.E. Bach – Concerto for flute, strings and continuo in D minor

Część II i III
M. Karłowicz  Odwieczne Pieśni

V. Kandydaci występują w kolejności alfabetycznej wg nazwisk wskazanych w dokumentach tożsamości. W przypadku zbieżności nazwisk, te same kryteria stosuje się do pierwszego imienia.

VI. Po finale Zwycięzca określany jest na podstawie sumy głosów trzech jurorów oraz głosu orkiestry. W przypadku remisu, głos decydujący ma przewodniczący jury.

Ogólne zasady

I. Wszystkie rundy konkursu są jawne i mogą być nagrywane, filmowane i nadawane przez radio, telewizję oraz na platformie www.karlowiczstillalive.eu i www.karlowiczstillalive.pl, zarówno w opcji „na żywo”, jak również po zakończeniu konkursu, bez żadnego wynagrodzenia dla kandydatów.

II. Wszyscy kandydaci mogą uczestniczyć we wszystkich rundach.

III. W konkursie uczestniczy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. Podczas dodatkowych przesłuchań kandydaci dyrygują dwoma pianistami.

IV. Jury decyduje o wszystkich sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem.

Nagrody:

Oprócz prowadzenia koncertu finałowego Konkursu, jeden z finalistów zostanie nagrodzony:

- Nagrodą przewodniczącego Jury w postaci zaproszenia do prowadzenia koncertu Galowego 29.10.2016
- Nagrodą Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, w postaci zaproszenia do prowadzenia Orkiestra Akademii Beethovenowskiej w sezonie 2016/2017.

Postanowienia dodatkowe:

▪        Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na cele konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2001, Nr 101, poz. 928 ze zm.).

▪        Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku oraz artystycznego wykonania dyrygentury, zgodnie z postanowieniami nienijeszego regulaminu

▪        Zgłoszenie udziału w konkursie prawidłowo dostarczone Organizatorowi konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

Kontakt:

Agencja Artystyczna Kameny
kontaktmanageras@gmail.com
www.karlowiczstillalive.eu
www.karlowiczstillalive.pl

parzenica1 parzenica1